Jungs Personprofiler

Indsigt i egne og andres præferencer kan give ledere og medarbejdere et værdifuldt fingerpeg om adfærd og reaktionsmønstre, når dagligdagens udfordringer spidser til. Vi anvender Karl Jungs Typeindikatorer i udviklingsprocesser med mennesker, fordi det er hurtigt og nemt at forstå og anvende i dagligdagen.

Hvad kan JTI personprofiler bruges til?

På en arbejdsplads vil kendskabet til egen og kollegers profiler skabe en fælles referenceramme for kommunikation og samarbejde. Det vil give en forståelse for hvorfor noget går godt og noget ikke virker i samarbejdet mellem medarbejdere og ml. leder og medarbejder. 

En konflikt kan nemmere bearbejdes med inddragelse af den fælles forståelse af, at mennesker har forskellige kompetencer, der i konstruktivt samspil kan give bedre resultater. Der er behov for alle de forskellige personlige egenskaber for at skabe synergi-effekt og godt teamwork.

Hvad er det, der ligger til grund for medarbejderes og lederes adfærd i konkrete situationer? 

Vi har hver især nogle præferencer, når vi agerer i samspil med andre mennesker. Introverte reagerer f.eks. anderledes end ekstroverte. Nogle mennesker har det bedst med fakta og faste mønstre, mens andre foretrækker at handle mere intuitivt. Og selvom de fleste af os ikke lader os styre helt af vores præferencer, vil de alligevel som oftest påvirke vores adfærd.

Den moderne typologi opererer med otte præferencer i fire dimensioner, der relaterer til henholdsvis energi, opfattelse, vurdering og livsstil. Teorien kan hverken dække eller forklare enhver reaktion, men den giver en værdifuld indsigt i ligheder og forskelle mellem mennesker og har for længst bevist sin levedygtighed og anvendelighed på tværs af kulturer.

Hvad bidrager disse begreber til?
Selvom man ikke skal overfortolke hverken sin egen, sine kollegers eller sine lederes type, bidrager begreberne til at skabe både større selvindsigt og forståelse af omgivelserne. Det er ikke mindst væsentligt for nutidens ledere, der ofte skal håndtere kaos, balancere mellem forskellige roller og gøre det uden at miste troværdighed.

Forskellige præferencer vil f.eks. have betydning for den enkeltes kommunikationsform eller forklare forskelle i, hvordan han eller hun forholder sig til forandringer. Det betyder, at typebegreberne vil kunne bidrage til at forklare forskelle mht. lederes beslutningsdygtighed og problemløsningsevner, deres evne til at skabe klarhed og angive retning for deres organisation, deres strategiske evner og deres evne til fremstå troværdige i omverdenens og medarbejdernes øjne.

Som teori tilbyder typologien således en referenceramme, der gør det muligt på den ene side at bevare fokus på den røde tråd i vores personlighed – og på den anden side viser os det udviklingspotentiale, vi besidder.

JTI er et værktøj og en metode, der kan integreres i mange forskellige udviklingsprocesser – både i relation til personlig udvikling og ledertræning og i forbindelse med teambuilding, konfliktløsning, og kortlægning af gruppeprocesser mv.

JTI bygger på Jungs typologi og er mere tidssvarende, bedre tilpasset nordisk kultur og nemmere at forholde sig til end de fleste andre typeværktøjer på markedet. Samtidig er JTI meget fleksibel og brugervenlig.