Mentaliseringskursus for sårbare forældre

Mentaliseringskursus for udsatte forældre er et tilbud til forældre, der har fået anbragt deres børn, eller som er i en afklaringsproces om, hvorvidt de skal have anbragt deres børn.

Det er forældre, der på baggrund af en forældrekompetence undersøgelse eller tilsvarende, har fået anbefalet at udvikle deres mentaliserings evner.

Kurset er bygget op med enkelt/par sessioner, gruppesessioner og individuelle sessioner og kursets varighed er 18 måneder.

Det overordnede fokus for kurset er mentalisering, dvs.: ”evnen til at se sig selv udefra – og den anden indefra”. Der vil være fokus på parrets/ den enkeltes udfordringer i både de nære relationer og i gruppesammenhænge.

Det er et kursus som hjælper forældre til at udvikle bedre mentaliserings evner i relationen til deres barn/børn, og vil således øge forældrenes forståelse af deres barn/børns behov.

Det er ikke et kursus der har fokus på hjemgivelse af anbragte børn, men et kursus der har fokus på, at forældrene udvikler sig til gavn for dem selv og deres barn/børn – uanset hvor barnet/børnene bor.

Forløbets opbygning

Opstartsforløb – 5 sessioner:
Opstarts-forløb gennemføres med 1 terapeut for hvert forældrepar/enlig forældre. Hvert forældrepar/enlig forældre fordeles ml. 2 terapeuter, der følger det samme forældrepar/enlig forældre i hele mentaliseringsforløbet.

Gruppeforløb – 6 sessioner:
2 terapeuter arbejder med max. 12 personer på alle 6 gruppe-sessioner. Hver gruppe-session har en varighed af 2 timer.

Individuelt forløb – 3 sessioner:
Alle deltagere får individuelle sessioner, hvor de arbejder 1:1 med deres tilknyttede terapeut.

Afrunding – 1 session:
Ved afrunding opstilles arbejds-/fokuspunkter for den kommende periode både individuelt og som par. Dette sker i samarbejde med den tilknyttede terapeut.

Opfølgning – 1 session hver 2. mdr i 12 mdr. :
Forældrepar/enlige forældre mødes med deres tilknyttede terapeut og arbejder med implementering og vedligehold af nye kompetencer gennem 12 måneder.

Teorien bag
Med afsæt i den neuroaffektive udviklingsforståelse benyttes Emotional Mentalizing scale (EMS), udviklet af Susan Hart, Knud Hellborn m.fl., til vurdering af den enkelte forælders mentaliserings niveau. Da EMS har sit teoretiske afsæt i neuroaffektiv udviklingsforståelse, betyder sammenhængen mellem kropssprog, interaktionskompetence og personens narrativer meget i scoringen af mentaliserings evnen. Det er netop også med denne viden og faglige erfaring, at deltagerne tilbydes enkeltsessioner i forlængelse af gruppesessionerne, da det ofte er i samspillet med andre at vores mønstre/narrativer/selvbeskyttelsesstrategier kommer i spil. Denne adfærd er typisk årsagen til vores manglende mentaliserings evner i givne situationer.12 års erfaring med tidligt skadede børn og deres voksne har vist os, at forældrene ofte selv er børn, der er vokset op i dysfunktionelle familier. De kompetencer de ikke kan give videre til deres børn, er ofte kompetencer de ikke selv har fået, og derfor ikke selv har udviklet.

Således vil øvelser og samtaler i et mentaliseringsforløb med udsatte forældre nødvendigvis arbejde på to hjerneniveauer: det emotionelle niveau og det kognitive niveau. Ud fra en udviklingspsykologisk forståelse betyder det, at vi arbejder på deltagernes faktuelle alderstrin og på deres emotionelle alderstrin (i de individuelle sessioner).

Der vil blive ”bygget bro” mellem det kognitive og emotionelle niveau bla. ved hjælp af psykoedukation. En øget forståelse af sig selv giver mulighed for ændring af adfærd – således sikrer vi den bedst mulige udvikling hos forældrene.

Vores faglige baggrund for at tilbyde dette kursus er dels en mangeårig erfaring med målgruppen. En uddannelse som neuroaffektiv psykoterapeut og relationel biologisk traumeterapeut. En master i organisationspsykologi og mange års arbejde med NLP og Core Dynamics teknikker, der tager afsæt i Peter Levines traumehvirvel.

Dybt inspireret af Peter Fonagy og Anthony Batemans arbejde med mentaliserings begrebet og MBT (mentaliseringsbaseret terapi), uddannet hos Susan Hart i Emotional Mentalizing Scale (EMS) og med igangværende certificering, ser vi frem til dette nye kursustiltag.

Undervisere: Karsten og Malene Schiøtz