Uddannelser >    KD Praktiker >

KerneDynamisk Praktiker

Dette er en 1-årig efteruddannelse for personer der er uddannet i at arbejde med menneskers udvikling. Det er efteruddannelse for de behandlere der ønsker at få flere konkrete værktøjer til at supplere kognitivt behandlingsarbejde med tilgange der inddrager hele vores krops måde at reagere på. Her inddrages viden om hvordan vi kan understøtte mentale helingsprocesser ved at arbejde med påvirkning af hele vores nervesystem, vores åndedræt og kropslige energi.

Download brochure her

Målgruppen for denne efteruddannelse er psykoterapeuter, certificerede coaches, psykologer, familieterapeuter eller tilsvarende behandlere. Denne efteruddannelse giver indblik, forståelse og træning i at kombinere traditionel kognitivt klientarbejde med de indsigter der ligger i forståelsen af neuroaffektiv udviklingspsykologi samt en række helt konkrete værktøjer der involverer arbejde med krop, bindevæv, energi.

Vi har et holistisk syn på behandling af menneskers mentale udfordringer og traumer. Uddannelsen giver deltagerne ekstra værktøjer der i højere grad end ren kognitiv intervention løser de personlige følelsesmæssige udfordringer klienter kommer med. En vigtig del af af det du lærer på uddannelsen er metoden den KerneDynamisk proces. Dette er en metode, hvor vi arbejder konkret med at løsne fastfrosne tilstande, således at vores klienter kan få løst deres udfordringer i højere grad end at lære at leve med deres udfordring. Og dette arbejde ses i nær sammenhæng med Peter Levines teorier og behandlingstilgang omkring traumebehandling.

Denne efteruddannelse er en videreudvikling af vores tidligere uddannelse til “Core Dynamics Coach”. Det bliver en efteruddannelse for dem der allerede har en uddannelse indenfor personlig udvikling, der vil have flere effektive værktøjer, der kan bidrage til at bringe hele kroppen på arbejde mod bedre og mere permanent personlig livskvalitet for vores klienter.

Tilmeld dig KDpraktiker

Det teoretiske grundlag for arbejdet med forståelse og forløsning og traumer og frosne tilstande i kroppen kommer fra Susan Hart, Peter Levine og Bruce Lipton, der alle er forskere og bygger deres teoretiske fundament på evidensbaseret arbejde.

Det er disse teoretiske elementer vi arbejder med på uddannelsen:

  • Neurobiologien, forståelsen af den treenige hjernes funktioner og opbygning og de fantastiske og relevante sammenhænge der er både neurologisk og biokemisk i vores krop.
  • Epigenetik og Embryologi, forståelsen af hvordan vores DNA og miljø påvirker vores udvikling, både mentalt og kropsligt, fra vi er et embryo og op gennem hele vores liv. En fascinerende viden om hvordan tilstande i og omkring en mor løber mellem hende og hendes embryo/foster og således bliver båret med videre i et barns liv som sagte eller usagte sandheder, der kan blive til virkeligheder.
  • Psykosomatik og Traumatologi, forståelsen af hvordan traumer påføres, viderebringes og lagres i bindevæv, organer og i kroppen som helhed. De fysiske udtryk – og i særdeleshed hvordan disse traumer opløses med brug af den kernedynamiske proces.
  • Udviklingspsykologi, en teori som handler om menneskets udvikling fra fødsel til død. Vores fokus vil primært være på, tilknytning, følelsesmæssig udvikling og identitetsdannelse. Forståelsen af, hvordan vores tidlige udvikling af disse områder, kommer til udtryk i vores verdensforståelse og vores tilgang til nære og fjerne relationer.

Med afsæt i teorien arbejdes med følgende praktiske elementer:

  • Den Kernedynamiske Proces til traumeforløsning
  • Regulering af arousal i nervesystemet
  • Kinesiologi / Muskeltest til at aflæse kroppens behov
  • Klientforløb. Før – Under – Efter forløb
  • Online journalføring, Målinger under og efter afsluttet forløb
  • Individuel supervision af deltageres egne klientforløb

Herunder uddybes ovenstående overskrifter.

Den Kernedynamiske Proces

Den KerneDynamiske Proces er en metode, hvor følelsesmæssige fastfrossede tilstande i kroppen kan forløses og udviklingen kan få frit løb.

Forskellige former for personlige traumer og mentale overbelastninger – herunder stress, utryghed, angst og mindreværd – er forhindringer for din udvikling.

Vores kroppe er designede til at ”ryste” traumer af sig, store som små. Nogle gange sker det, at traumet alligevel ikke slipper helt. I de tilfælde kan vi opleve, at vi reagerer uhensigtsmæssigt når de sårbare tilstande bliver aktiveret i forskellige nutidige situationer. Det er således gamle historier, der vågner i kroppen. Tilstande som ikke helt har sluppet. Det kan du løse ved at færdiggøre det, der ikke er blevet gjort færdigt. Det er det den KerneDynamiske Proces bidrager til.

At få arbejdet med de tilstande vil med stor sandsynlighed være et vigtigt skridt i retning af forbedret personlig livskvalitet uden tilbagefald til tidligere gamle vaner. Det vil sige, at du vil få et liv, hvor du kan være i ro med det der er, og stadigvæk kunne være konstruktiv og handle. Uanset om der er kaos eller kærlighed omkring dig.

Praktisk og teoretisk ligger arbejdet i den KerneDynamiske Proces i fin forlængelse af Peter Levines erfaringer og beskrivelser af hvordan man kan arbejde med fastfrosne tilstande og traumer hos mennesker.

Her er vores model der viser hvad det er vi integrerer i arbejdet som KD Praktiker:

Regulering af arousal i nervesystemet

Under uddannelsen lærer du værktøjer der kan løse fastfrosne følelsesmæssige temaer. Desuden lærer du også effektive måder at hjælpe dine klienter med at kunne regulere følelsesmæssige overreaktioner.

Her er der en række gode tilgange vi træner øvelser omkring:

  • Åndedræt – aktivering af det parasympatiske nervesystem
  • Yoga – frigør bindevæv og lad energien flyde
  • Meditation – at berolige sindet
  • Bevidstgørelse – ”at tage kontrollen”

Kinesiologi / Muskeltest

Hvad er det og hvad kan du bruge det til?

  • Kinesiologi er en komplementær behandlingsmetode, der sætter det enkelte menneske med dets krop, følelser, tanker og vaner i centrum.
  • Kinesiologi betyder “læren om bevægelse”. Metoden bygger på dels den vestlige verdens viden om fysiologi og anatomi, dels den østlige verdens viden om kroppens energisystemer. Metoden blev udviklet af amerikanske kiropraktorer i 1960’erne.
  • Alt hvad et menneske har oplevet, lagres i kroppen som en slags ”kropshukommelse”. Man kan få adgang til denne kropshukommelse bla. via en muskeltest. Tankegangen er, at man ved hjælp af musklen kommunikerer med cellerne i kroppen uden om hjernen og talesproget.
  • Identificering af indre konflikter. Du Lærer at teste om der er overensstemmelse mellem tankeskabte oplysninger og kroppens erfaringsbaserede oplysninger
  • Du får hermed adgang til information om hvad din krop fortæller dig er bedst for den. Dette er ofte ikke det samme som hvad dine tanker og logiske ræsonnementer fortæller dig.

Før – Under – Efter klientforløb

Et klientforløb har til formål at hjælpe klienten med personlige udfordringer i livet, der kan være relateret til privatlivet, arbejdet, relationer, egne traumer og formentlig en blanding af flere af disse elementer.

Terapeuten faciliterer en proces, hvor klienten opnår større bevidsthed omkring hvad udfordringer handler om og hvordan han/hun kan arbejde med at løse udfordringer.

Udbyttet for klienten skal ses som værende afhængig af

  • at der er tillid og tryghed i relationen ml. terapeut og klient
  • at terapeuten har høj selvagens og er fri af/har værktøjer til at håndtere evt. egne personlige traumer
  • at terapeuten har flere faglige metoder og tilgange, der kan hjælpe klienten netop der hvor klienten er klar til det.

Derfor har alle elementer i klientforløbet betydning for udbyttet af forløbet. Dvs. alt hvad der foregår i dialogen før, under og efter de sessioner der gennemføres. Vi kigger på alle del-elementerne og hvordan vi kan understøtte dem bedst muligt.

Online journalføring, før- og eftermåling

Et online journal system stilles til rådighed for træning af dokumentation af indsatser og effekter i dine klientforløb.

Herunder hvordan du effektivt kan følge op på om dine klienter oplever effekt af deres personlige arbejde med behandlerens facilitering af processen. Der kan opstilles målemetoder, der kan anvendes før, under og efter sessioner og forløb.

Klik på figuren og få et overblik

Individuel supervision af deltagers egne klientforløb.

Al viden fyldt på gennem hele KD Praktiker uddannelsen skal implementeres i egen praksis. Dette sker med størst sandsynlighed ved træning og med supervision på de erfaringer og den læring og de udfordringer, der dukker op undervejs.

Dette skal bidrage til at sikre at deltageren får høj faglighed og vedvarende gode resultater med sine klienter.

Supervision foretages på modul 4+5+6 i 45 min ad gangen pr kursist. Fokus er på de prøveklientforløb kursisten arbejder med. Det foregår individuelt samtidig med at medkursister deltager lyttende.

De første 30 min foregår supervisionen alene ml. underviser og kursist. De sidste 15 min. inddrages spørgsmål fra medkursister.

Involvering af medkursister fremmer læringen for alle deltagende.

Kursistens indsats og certificering

Kursister skal udover at deltage på de 21 kursusdage forvente at bruge tid på følgende:

  • Læse teori-afsnit ml. moduler – max 100 sider pr. gang
  • Gennemføre individuel supervision 4 x 60 min med underviser ml. modul 3 og 7.
  • Finde 4 øveklienter, der vil bruge minimum 4 sessioner hver i prøveklientforløb
  • Skrive afsluttende opgave på 15 sider

Krav til opgaven:

Den skriftlige opgave vurderes med bestået/ej bestået med afsæt i et valgt klientforløb og med udgangspunkt i et klientforløb inkl. videoklip.

Opgaven skal fylde 15 normal sider (2400 anslag pr. side inkl. mellemrum).

Indhold: Opgaven skal indeholde en indholdsfortegnelse, en problemformulering, en litteraturliste og notehenvisninger. Litteraturliste og problemformulering skal godkendes af underviser før opgaveskrivning.

Bestået eksamen giver en certificering som KD Praktiker.

Tilmeld dig kdpraktiker

Optagelse, varighed, pris

Optagelse:

Forudsætningen for at blive optaget er, at man “bygger ovenpå” eksisterende uddannelse og erhvervserfaring. I ansøgningen skal dokumenteres følgende:

  • en tidligere gennemført uddannelse på bachelor-niveau eller tilsvarende indenfor arbejdet med menneskers personlige udvikling.
  • erfaring fra tidligere/nuværende behandler-praksis eller ansættelse, hvor man har arbejdet med børn/familier/unge/voksne.

Varighed & Sted:

  • 12 måneder
  • 7 moduler af 3 dage = 147 undervisningstimer

Undervisning foregår i Videnshuset, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg. Alle dage fra kl. 9.00-16.00.

Pris:

  • 48.500 + moms
  • 4 x 60 min individuel supervision mellem modulerne 3/4 + 4/5 + 5/6 + 6/7
  • 5 teoribøger
  • øko vegetar-frokost samt kaffe, te, vand og frugt på alle uddannelsesdage.
  • al undervisning & vejledning og facilitering omkring opgaveskrivning

Skal du betale selv, så er er mulighed for at spare op til 35% ved at indgå en bruttolønsordning med din arbejdsgiver. 
Læs mere om bruttoløn her.

Undervisere

Master i Organisationspsykologi Karsten Schiøtz

Psykoterapeut MPF Malene Schiøtz

Hvis du er i tvivl om denne efteruddannelse passer til dine behov og kompetencer, så ring og få en uforpligtende snak om det. Det er vigtigt at undersøge om der er match ml. indholdet i denne efteruddannelse og dine forventninger til at få flere kompetencer og værktøjer i din praksis.

 

Ring til Karsten på mobil 30708414