Handelsbetingelser

Nedenstående handelsbetingelser gælder for alle serviceydelser som f.eks. terapi, coaching, konsulentydelser og kurser/uddannelse leveret af:

KerneDynamisk Praksis ApS – efter kaldet KDP
Kirketorvet 16 , 4760 Vordingborg
CVR-nr: 27490220

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og KDP.

PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Tilbud er bindende for KDP i 14 dage fra tilbuddets dato medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet. Faktura afsendes ved ordremodtagelse og skal være betalt indenfor 14 dage. Ved betaling efter forfald beregnes rente af fakturabeløbet med 2 % pr. påbegyndt måned gældende fra forfaldsdato.

Ydelser der momspligtige er angivet plus moms, og ydelser der ikke er momspligtige fremgår uden moms.

AFBESTILLING AF ÅBNE* KURSER/UDDANNELSE

Afbestilling af kurser skal ske skriftligt med angivelse af fakturanummer. Ved afbestilling tidligere end 6 uger før første kursusdag* refunderes 90% af kursusprisen. Ved afbestilling senere end 6 uger og tidligere end 4 uger før første kursusdag* refunderes 50% af kursusprisen. Ved afbestilling senere end 4 uger før første kursusdag* refunderes ingen del af kursusprisen. Såfremt køber bliver forhindret i at deltage, er køber velkommen til at sende en anden deltager fra virksomheden mod forudgående skriftlig meddelelse til Coach2Manage herom.
Hvis afbud skyldes begrundet sygdom, tilbagebetales det fulde beløb minus et adm. gebyr på 5% af fakturabeløbet.

FLYTNING AF DELTAGELSE I ÅBNE* KURSER/UDDANNELSER

Såfremt køber ønsker at flytte sin deltagelse i åbne kurser/uddannelse kan dette ske efter aftale med KDP frem til 4 uger før første kursus/uddannelsesdag*. Såfremt deltagelse udskydes på købers foranledning gælder dog betalingsbetingelserne som aftalt for det oprindeligt aftalte kursus/uddannelsesforløb. Såfremt køber ønsker at flytte sin deltagelse senere end 4 uger før første kursus/uddannelsesdag* har KDP retten til at betragte dette som en afbestilling.

GENNEMFØRELSE AF ÅBNE* KURSER/UDDANNELSER

Der ydes ikke godtgørelse, hvis køber vælger ikke at deltage i hele eller dele af kursusforløb/uddannelse.

OVERTEGNING/AFLYSNING AF ÅBNE* KURSER/UDDANNELSER

Ved overtegning eller for få tilmeldinger forbeholder Coach2Manage sig ret til med 3 dages varsel at udskyde eller aflyse kurset. Hvis et delkursus eller en enkel kursusdag aflyses, fordi instruktøren er syg/forhindret/udebleven, og en egnet substitut ikke kan organiseres, vil Coach2Manage i videst mulig omfang arrangere erstatningskursusdage. Såfremt Coach2Manage ikke tilbyder erstatningsdag(e) tilbydes i stedet tilbagebetaling af en forholdsmæssig del af kursusafgiften.

AFBESTILLING AF KONSULENTYDELSER / IN-HOUSE** KURSER/UDDANNELSER

Afbestilling af konsulentydelser / in-house kurser/uddannelse skal ske skriftligt med angivelse af fakturanummer. Ved afbestilling mere end 3 måneder før første dag refunderes hele kursusprisen. Ved afbestilling mellem 2 og 3 måneder før første dag refunderes 50% af kursusprisen. Ved afbestilling senere end 2 måneder før første dag refunderes ingen del af kursusprisen, medmindre KDP har fået solgt konsulent-ydelsen/kurset/uddannelsen til anden aftager. 

FLYTNING AF KONSULENTYDELSER / IN-HOUSE** KURSER/UDDANNELSER

Såfremt køber ønsker at flytte datoer for konsulentydelser / in-house kurser/uddannelse kan dette ske efter aftale med Coach2Manage frem til 2 måneder før. Når kursusdeltagelse udskydes på købers foranledning gælder dog betalingsbetingelserne for det oprindeligt aftalte kursusforløb. Såfremt køber ønsker at flytte datoer senere end 2 måneder før har Coach2Manage ret til at betragte dette som en afbestilling, eller vælge at fakturere for tabt indtjening.

 

  1. GENNEMFØRELSE AF COACHING, KONSULENTYDELSER / IN-HOUSE** KURSER

Der ydes ikke godtgørelse, hvis køber vælger ikke at gøre brug af dele af ydelsen/kursusforløbet. Udeblivelse fra aftalt coaching-session uden afbud eller afbud senere end 24 timer før aftalt session afregnes med fuldt honorar.

 

  1. AFLYSNING AF KONSULENTYDELSER / IN-HOUSE** KURSER

Hvis en konsulentydelse, et kursus eller en enkel kursusdag aflyses af Coach2Manage, fordi konsulenten/instruktøren er syg/forhindret/udeblevet, og en egnet substitut ikke kan organiseres, vil Coach2Manage i videst mulig omfang arrangere en anden konsulent respektive erstatningskursusdage.

 

  1. REKLAMATION

Såfremt køber mener at det leverede kursusforløb eller konsulentydelse ikke i sin væsentlighed svarer til det tilbudte, og derfor ønsker at gøre krav på refusion af en del af det betalte vederlag, skal en skriftlig reklamation fremsendes, så den kan være Coach2Managei hænde senest 6 hverdage efter leverancens afslutning.

 

  1. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Køber er med disse betingelser gjort bekendt med, at om end ydelser og kurser hos Coach2Manage sigter mod personlig udvikling, så har de intet terapeutisk sigte, og for Coach2Manage, dets undervisere og/eller underleverandører fraskrives i videst muligt omfang ansvar for utilsigtede resultater indenfor dette felt og eventuel manglende personlig udvikling for de enkelte deltagere. Som følge af, at en del af hensigten med kurserne er en stor grad af personlig udvikling, kan de forskellige kurser indeholde provokerende, obskøne og grænseoverskridende elementer for nogen. Dette er en del af de metoder, som den enkelte instruktør kan anvende for at tilvejebringe den bedst mulige indlæringssituation for deltagere i bred almindelighed.

Køber gøres endvidere opmærksom på ved disse salgsbetingelser at deltagere, der måske har psykiske og/eller fysiske problemer, deltager på eget ansvar og selv afgør om de i stedet bør søge hjælp hos eksempelvis læge eller psykolog og bør afstå fra deltagelse i kurserne. Deltagere bør konsultere egen læge ved alle helbredsmæssige forhold, især hvis en deltager har symptomer, der kræver en diagnose eller lægebehandling.

 

  1. FORCE MAJEURE

Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende eller utilstrækkelig opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure, som ikke kunne eller burde være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale eller hertil knyttede aftaler.

 

  1. KURSUSMATERIALE, RETTIGHEDER M.V.

Coach2Manage forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer i udformningen og indholdet af kursusmateriale mv, forudsat at de pågældende ændringer ikke i væsentlig grad forringer købers eller kursusdeltagernes muligheder for at anvende det købte i kursussammenhæng.

Alle rettigheder forbeholdes. Hele eller dele af udleveret materiale må ikke gengives eller kopieres i nogen form uden skriftlig tilladelse fra Coach2Manage.

 

  1. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leverings- bestemmelser afgøres ved Sø- og Handelsretten i København under anvendelse af dansk ret.

 

  1. BEMÆRKNINGER MED * og **

* Ved åbne kurser forstås kurser der er udbudt offentligt

** Ved In-House kurser forstås kurser der kun er for en given virksomheds medarbejdere

 

  1. ORDRE/ KURSUSBEKRÆFTELSE

Aftale mellem køber og Coach2Manage anses for indgået, når Coach2Manage har fremsendt ordre- eller kursusbekræftelse. Købers eventuelle indsigelser mod bekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Coach2Manage i hænde senest 5 hverdage efter bekræftelsens dato.