Uddannelser >    KD-Psykoterapeut >

Modul indhold

Vores psykoterapeutuddannelse hos KerneDynamisk Praksis er bygget op således, at de to første år er vores grunduddannelse og de to sidste år er vores overbygning.
På grunduddannelsen er der fokus på den studerendes personlige udvikling og på overbygningen er der fokus på den studerendes udvikling som psykoterapeut.

Grunduddannelsen

På grunduddannelsen vil de studerende imellem modulerne få stillet til opgave at skrive deres selvbiografier; 0-7 år, 7-14 år og 14-21 år. Disse biografier vil have forskellige fokus og vil blive gennemgået/fremlagt på modul 3, 5, og 7.

1. studieår – Barndom/ungdom

Modul 1:
Introduktion til uddannelsen og hinanden – herunder intro til www.irportal.dk.
Formålet med dette modul er at de studerende lærer deres holdkammerater at kende. At vi sikrer, at alle får en grundig introduktion til uddannelsen og psykoterapi som et overordnet begreb, så alle ved hvad der skal være det teoretiske og metodiske afsæt i kommende næste 4 år. Det vil være et modul som skaber rum for praktisk info og forventningsafstemning i forhold til uddannelsen, gruppedeltagelse, undervisere og det enkelte gruppemedlem.

Modul 2:
Tilknytning og den tidlige udvikling, herunder Kroppens tilstande/skam/traumer
Formålet med dette modul er, at de studerende får grundlæggende viden om barnets udvikling og fejludvikling igennem de første leveår. Derudover at de studerende får teoretisk og praktisk kendskab til hvordan fejludvikling kan lagres i kroppen.

Modul 3:
Fremlæggelse af selvbiografier 0-7 år med teoretisk/metodisk/praktisk fordybelse
Formålet med dette modul er, at de studerende skal lære sig selv og hinandens indre tilstande bedre at kende ud fra en neuroaffektiv forståelse, med det afsæt at vi alle er formet af vores historie.

Modul 4:
Hjernens udvikling og opbygning – nervesystemer og selvberoligelse
Formålet med dette modul er, at de studerende bygger videre på deres grundlæggende udviklingsforståelse. Dette modul bidrager til en øget forståelse af selvets komplekse udvikling/fejludvikling. Indsigt i affekt og arousal og metoder til kropsligt at affektregulere.

Modul 5:
Fremlæggelse af selvbiografier 7-14 år med teoretisk/metodisk/praktisk fordybelse.
Formålet med dette modul er at de studerende skal lære sig selv og hinandens indre tilstande bedre at kende ud fra en neuroaffektiv forståelse, med det afsæt at vi alle er formet af vores historie.

Modul 6:
Tidlige voksenliv, herunder køn og seksualitet
Formålet med dette modul er, at arbejde videre med den teoretiske forståelse af menneskets udvikling. Både følelsesmæssigt men også hormonelt og biokemisk. Hvilke mønstre og adfærd bliver tydelige i puberteten og det tidlige voksenliv.

Modul 7:
Fremlæggelse af selvbiografier med teoretisk/metodisk/praktisk fordybelse
Formålet med dette modul er, at de studerende skal lære sig selv og hinandens indre tilstande bedre at kende ud fra en neuroaffektiv forståelse, med det afsæt at vi alle er formet af vores historie.

ÅRSOPGAVE: Udviklingsteoretisk fagopgave med perspektivering til nuværende voksenliv – intern censor

2. studieår – voksenlivet, mønstre og adfærd

Modul 1:
Den neuroaffektive udviklingspsykologi, herunder kompasser mm.
Formålet med dette modul er, at de studerende får mulighed for at fordybe sig i den neuroaffektive udviklingspsykologi som en helhed. Modulet vil på fineste vis binde de mange enkeltelementer i teorien sammen til en brugbar og meningsfuld helhed der, når først den fremstår i en samlet forståelse, ikke kan skilles ad igen.

Modul 2 og 3:
Den KerneDynamiske Proces – uddannelsens metodiske grundpille
Formålet med modul 2 og 3 er, at de studerende fordyber sig i forståelsen af indhold og udtryk i kroppens responssystemer. Hvad der fysisk og mentalt sker i kroppen når disse automatiserede reaktioner bliver i kroppen for længe. Hvordan man kan arbejde med disse frystilstande. Hvordan vores kroppe er designet til at hele sig selv.
De studerende præsenteres her for den KerneDynamiske Proces, som er en bærende del af vores metodelære på vores terapeutuddannelse.

Modul 4:
Intro til det epigenetiskeUdviklingspsykologi i en epigenetisk forståelse
Formålet med dette modul er, at de studerende får en mere holistisk forståelse af hvordan DNA, mentale tilstande og fysisk velvære hænger sammen. Det vil give en mere dynamisk og fleksibel tilgang til deres egen forståelse af dem selv, og bidrage til deres forståelse af deres terapeutiske rolle.

Modul 5 og 6:
Psykisk sygdom /misbrugsproblematikker/overgreb/spiseforstyrrelser
Formålet med modul 5 og 6 er, at de studerende får en faglig indsigt i psykisk sygdom, og at den patologiske forståelse bliver afmystificeret. At de studerende får nuanceret begrebet ”selvbeskyttelsesstrategier”, og bliver skarpe på de faglige grænser i arbejdet med patologi. Det er et emne som ofte vækker både genkendelighed og følelsesmæssige reaktioner hos mennesker, så undervisningsrammen vil rumme dynamiske processer i form af øvelser og refleksioner – og være højt prioriteret.

Modul 7:
Tab og traume. Sorg og krise. Tilknytning og adskillelse
Formålet med dette modul er, at de studerende får arbejdet med sig selv og hinanden i temaer og tilstande som er uundgåelige. Alle mennesker oplever traumer, tab og adskillelse igennem et levet liv. Vi skal vide hvordan vi håndterer det. Både i forhold til vores egen selvagens og også i vores rolle som terapeut.

ÅRSOPGAVE: Udviklingsteoretisk fagopgave med fokus på krop og nervesystem med intern censor

Overbygningen

På 3. og 4. studieår vil de studerende få prøve klientforløb. Ca. 2 forløb pr. studieår.
De studerende vil løbende på modulerne modtage gruppesupervision på deres klientforløb såvel som individuel online supervision.
Overbygningen: 3.+ 4. år

3. studieår – psykoterapi og den professionelle relation

Modul 1:
Den terapeutiske proces/ Faser i en terapisession og et terapiforløb
Formålet med dette modul er, at de studerende får redskaber til at kunne sætte de ydre rammer for deres terapisessioner, før de starter op på deres klientforløb. Jo tydeligere deres rammer er for dem selv – klienten, jo mere spillerum bliver der i selve terapien.

Modul 2:
Den KerneDynamiske Proces som interventionsproces
Formålet med dette modul er, at de studerende får forståelsen for dybden og effektiviteten af den KerneDynamiske Proces. Samtidig får de i dette modul de sidste brugbare metode vinkler på i forhold til at kunne brug den KerneDynamiske Proces i et målrettet terapeutisk arbejde.

Modul 3:
Terapeutisk arbejde med børn og familier
Formålet med dette modul er at forstå børn, som er svære at forstå. At vide, at ændringer altid sker gennem de voksne, og opnår viden om hvorledes man som terapeut kan facilitere disse forandringsprocesser.

Modul 4:
Sorg, skam, frygt og vrede – væsentlige følelser i terapeutisk sammenhæng
Formålet
med dette modul er at se i sammenhæng med modulet om overføringer og modoverføringer, hvordan man arbejder terapeutisk med klientens sorg, skam, frygt og vrede – og samtidig bliver opmærksom på sig selv og egne følelser i dette arbejde, og hvordan man håndterer følelserne. Vi fokuserer også på hvad der sker, hvis man ikke får håndteret følelserne.

Modul 5:
Krop og metode – det terapeutiske perspektiv (bindevæv, METAsundhed mm)
Formålet
med dette modul er, at de studerende bliver inspireret til at turde fordybe sig både teoretisk og kropsligt i disse subtile tilstande i vores nervesystem. At de oplever det på egen krop og samtidig får mulighed for at kunne arbejde fra de lag sammen med andre.

Modul 6:
Internat i Spanien
Parforhold og Imagoterapi – deltagelse med partner eller nær relation (bror, søster, forælder, veninde)
Formålet med dette modul er at arbejde med fokus på parforhold, kærlighed og den gode kommunikation.
Den studerende har en nær relation/partner med på hele modulet, der afholdes i sydspanien fra med flytransport ud torsdag og hjem mandag.

Modul 7:
Parforhold i en terapeutisk forståelse/gennemgang af kommende årsopgave
Formålet
med modul 6 og 7 er, at den studerende bliver bevidst om de forskellige dynamikker som eksisterer i et parforhold. Det er relevant både ud fra en viden om at en terapeut skal have styr på sin egen selvagens, og også ud fra den vinkel at det er umuligt at have klienter i terapi uden at beskæftige sig med deres dyadiske mønstre. Emnet er også relevant så fremt der er studerende som ønsker at beskæftige sig med parterapi senere hen.

ÅRSOPGAVE: Udviklingsteoretisk fagopgave med fokus på parforhold med perspektivering til et tidligere eller nuværende parforhold – intern censor

Formålet med denne opgave er, at de studerende skal lære sig selv og hinandens indre tilstande bedre at kende ud fra en neuroaffektiv forståelse, med det afsæt at vi alle hele tiden indgår i forskellige former for dyader, og at vi ofte genspiller vores mønstre i disse dyader.

4. studieår – udvikling af den indre terapeut

Modul 1:
Overføring og modoverføring som fænomener og teoretiske begreber
Formålet
med dette modul er at stille skarpt på noget som er mellemmenneskeligt og som alle kender til uagtet hvad man arbejdsmæssigt beskæftiger sig med. Det er vigtigt som terapeut at være bevidst om, hvornår man udsættes for en modoverføring. Det er mindst lige så vigtigt at blive bevidst om, hvornår man udsætter andre for en modoverføring. De studerende skal opnå viden om hvordan de arbejder terapeutisk med disse tilstande.

Modul 2:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi som grundlag for at forstå den psykoterapeutiske proces
Formålet
med dette modul er, at sikre at de studerende forstår deres terapeutiske proces ud fra uddannelsens teoretiske fundament. Så dette er blot endnu en vinkel ind i forståelsen.

Modul 3:
Metakommunikation
Formålet
med dette modul er for de studerende at blive opmærksomme på egne og andres kommunikative virkemidler, så den enkelte bliver bedre til kompetent og klar kommunikation – og når der skal kommunikeres svære og sårbare ting.

Modul 4:
Den terapeutiske relation i det terapeutiske rum
Formålet
med dette modul er, at de studerende får forholdt sig til meget væsentlige og relevante udfordringer og dilemmaer omkring deres terapeutiske rolle.

Modul 5:
EKSAMENSMODUL
Dette modul vil have fokus på eksamensgennemgang, emnevalg, teoretisk fordybelse, sparring mm.

Modul 6:
Oprettelse af terapeutisk praksis
Formålet
med dette modul er af meget praktisk karakter. Det er vigtigt, som potentiel kommende terapeut, dels af have et minimum af viden om hvordan man forholder sig økonomisk til det at arbejde som selvstændig terapeut, og dels at få konkret viden om, hvor man kan opsøge hjælpen, når man bliver i tvivl.

Modul 7:
Opsamling/afrunding/afsked
Indholdet i dette modul vil være dynamisk. Der skal gives rum og plads for at det som opstår, vil kunne være til stede. Mennesker reagerer meget forskelligt på opbrud og alle følelser og reaktioner er velkomne.
Det vil være et modul som veksler mellem lærerstyrede aktiviteter, således at de sidste supervisioner bliver klaret. Således at de studerende alle føler sig klar til eksamenen og er sat ind i proceduren.
De studerende skal også vide hvordan dimissionen og en eventuel reeksamen vil foregå.
Det primære formål med dette modul er at få rundet ordentligt af og lade de gode gruppeprocesser få plads en sidste gang. Samtidig skal alle studerende tage fra vores undervisningslokaler på sidste moduldag med en ro omkring det som venter og med en viden om hvor de kan henvende sig, hvis der opstår tvivl om noget.

Selvbiografi

Der skrives 3 selvbiografier på 1. studieår for hver af perioderne 0-7 år, 7-14 år og 14-21 år.

Hver selvbiografi om den studerende skal fylde 5 normalsider (2400 anslag pr. side incl mellemrum). Opgaven skal være en beskrivelse/erindring af den pågældende tidsperiode, med det fokus som den studerende finder relevant. Den teoretiske perspektivering skal fylde:

0-7 år: max. en halv side
7-14 år: 1-2 sider
14-21 år: 1-2 sider.

Indhold: opgaverne skal indeholde en indholdsfortegnelse, en indledning og notehenvisninger i den teoretiske perspektivering.

Årsopgaver

På 1. -3. år kan man vælge at skrive individuelt eller i en gruppe på 2 personer. Ved en gruppeopgave på 2 personer skal det fremgå hvem der har haft ansvar for hvad i opgaven, inklusiv 5 sider pr. studerende, hvori der teoretisk perspektiveres direkte til den studerendes egen historie.

Krav til omfang af årsopgaver:

1. studieår: 15 normalsider af 2400 anslag inkl. mellemrum og 5 siders perspektivering til egen historie. Ved grupper af 2 skrives 25 normalsider og inklusiv 5 siders perspektivering til egen historie og eksklusiv bilag.

2. studieår: 20-25 normalsider af 2400 anslag inkl. mellemrum og 5 siders perspektivering til egen historie. Ved grupper af 2 skrives 35-40 normalsider og inklusiv 5 siders perspektivering til egen historie og eksklusiv bilag.

3. studieår: 30-35 normalsider af 2400 anslag inkl. mellemrum inklusiv og 5 siders perspektivering til egen historie. Ved grupper af 2 skrives 45-50 normalsider og inklusiv 5 siders perspektivering til egen historie og eksklusiv bilag.

Indhold: Opgaverne skal indeholde en indholdsfortegnelse, en indledning, en problemformulering, en litteraturliste og notehenvisninger. Litteraturliste og problemformulering skal godkendes af underviser før opgaveskrivning.

Afsluttende eksamensopgave/Speciale

Integrativ skriftlig eksamensopgave som vurderes ud fra 7-trinsskalaen med afsæt i et valgt klientforløb.

Mundtlig eksamensopgave med udgangspunkt i et klientforløb inkl. videoklip og kort skriftligt oplæg – vurderes ud fra 7-trinsskalaen af ekstern censor.

Opgaven skal fylde 40-70 normalsider af 2400 anslag inkl. mellemrum og inklusiv 15 siders perspektivering til klientforløb og eksklusiv bilag.

Indhold: Opgaven skal indeholde en indholdsfortegnelse, en indledning, en problemformulering, en litteraturliste og notehenvisninger. Litteraturliste og problemformulering skal godkendes af underviser før opgaveskrivning.

Dimission

Efter de studerende har afsluttet og bestået den 4-årig neuroaffektive psykoterapeutuddannelse hos KerneDynamisk Praksis, afholdes der en dimission for de studerende og deres nærmeste familie.

Dimission afholdes en lørdag fra kl. 10.00 – 12.00.