Uddannelser >    KD-Psykoterapeut >

Modul indhold

Vores psykoterapeutuddannelse hos KerneDynamisk Praksis er bygget op således, at de to første år er vores grunduddannelse og de to sidste år er vores overbygning.
På grunduddannelsen er der fokus på den studerendes personlige udvikling og på overbygningen er der fokus på den studerendes udvikling som psykoterapeut.

Grunduddannelsen

På grunduddannelsen vil de studerende imellem modulerne få stillet til opgave at skrive deres selvbiografier; 0-7 år, 7-14 år og 14-21 år. Disse biografier vil have forskellige fokus og vil blive gennemgået/fremlagt på modul 3, 5, og 7.

1. studieår – Barndom/ungdom

Modul 1:
Introduktion til uddannelsen og hinanden – herunder intro til www.irportal.dk.
Formålet med dette modul er at de studerende lærer deres holdkammerater at kende. At vi sikrer, at alle får en grundig introduktion til uddannelsen og psykoterapi som et overordnet begreb, så alle ved hvad der skal være det teoretiske og metodiske afsæt i kommende næste 4 år. Det vil være et modul som skaber rum for praktisk info og forventningsafstemning i forhold til uddannelsen, gruppedeltagelse, undervisere og det enkelte gruppemedlem.

Modul 2:
Tilknytning og den tidlige udvikling, herunder Kroppens tilstande/skam/traumer:
Formålet med dette modul er, at de studerende får grundlæggende viden om barnets udvikling og fejludvikling igennem de første leveår. Derudover at de studerende får teoretisk og praktisk kendskab til hvordan fejludvikling kan lagres i kroppen.

Modul 3:
Fremlæggelse af selvbiografier med teoretisk/metodisk/praktisk fordybelse.
Formålet med dette modul er, at de studerende skal lære sig selv og hinandens indre tilstande bedre at kende ud fra en neuroaffektiv forståelse, med det afsæt at vi alle er formet af vores historie.

Modul 4:
Hjernens udvikling og opbygning – nervesystemer og selvberoligelse
Formålet med dette modul er, at de studerende bygger videre på deres grundlæggende udviklingsforståelse. Dette modul bidrager til en øget forståelse af selvets komplekse udvikling/fejludvikling. Indsigt i affekt og arousal og metoder til kropsligt at affektregulere.

Modul 5:
Fremlæggelse af selvbiografier med teoretisk/metodisk/praktisk fordybelse.
Formålet med dette modul er at de studerende skal lære sig selv og hinandens indre tilstande bedre at kende ud fra en neuroaffektiv forståelse, med det afsæt at vi alle er formet af vores historie.

Modul 6:
Tidlige voksenliv, herunder køn og seksualitet
Formålet med dette modul er, at arbejde videre med den teoretiske forståelse af menneskets udvikling. Både følelsesmæssigt men også hormonelt og biokemisk. Hvilke mønstre og adfærd bliver tydelige i puberteten og det tidlige voksenliv.

Modul 7:
Fremlæggelse af selvbiografier med teoretisk/metodisk/praktisk fordybelse.
Formålet med dette modul er, at de studerende skal lære sig selv og hinandens indre tilstande bedre at kende ud fra en neuroaffektiv forståelse, med det afsæt at vi alle er formet af vores historie.
ÅRSOPGAVE: Udviklingsteoretisk fagopgave med perspektivering til nuværende voksenliv – intern censor

2. studieår – voksenlivet, mønstre og adfærd

Modul 1:
Den neuroaffektive udviklingspsykologi, herunder kompasser mm.
Formålet med dette modul er, at de studerende får mulighed for at fordybe sig i den neuroaffektive udviklingspsykologi som en helhed. Modulet vil på fineste vis binde de mange enkeltelementer i teorien sammen til en brugbar og meningsfuld helhed der, når først den fremstår i en samlet forståelse, ikke kan skilles ad igen.

Modul 2 og 3:
Den KerneDynamiske Proces – uddannelsens metodiske grundpille
Formålet med modul 2 og 3 er, at de studerende fordyber sig i forståelsen af indhold og udtryk i kroppens responssystemer. Hvad der fysisk og mentalt sker i kroppen når disse automatiserede reaktioner bliver i kroppen for længe. Hvordan man kan arbejde med disse frystilstande. Hvordan vores kroppe er designet til at hele sig selv.
De studerende præsenteres her for den KerneDynamiske Proces, som er en bærende del af vores metodelære på vores terapeutuddannelse.

Modul 4:
Intro til det epigenetiske
Formålet med dette modul er, at de studerende får en mere holistisk forståelse af hvordan DNA, mentale tilstande og fysisk velvære hænger sammen. Det vil give en mere dynamisk og fleksibel tilgang til deres egen forståelse af dem selv, og bidrage til deres forståelse af deres terapeutiske rolle.

Modul 5 og 6:
Psykisk sygdom /misbrugsproblematikker/overgreb/spiseforstyrrelser
Formålet med modul 5 og 6 er, at de studerende får en faglig indsigt i psykisk sygdom, og at den patologiske forståelse bliver afmystificeret. At de studerende får nuanceret begrebet ”selvbeskyttelsesstrategier”, og bliver skarpe på de faglige grænser i arbejdet med patologi. Det er et emne som ofte vækker både genkendelighed og følelsesmæssige reaktioner hos mennesker, så undervisningsrammen vil rumme dynamiske processer i form af øvelser og refleksioner – og være højt prioriteret.

Modul 7:
Tab og traume. Sorg og krise. Tilknytning og adskillelse
Formålet med dette modul er, at de studerende får arbejdet med sig selv og hinanden i temaer og tilstande som er uundgåelige. Alle mennesker oplever traumer, tab og adskillelse igennem et levet liv. Vi skal vide hvordan vi håndterer det. Både i forhold til vores egen selvagens og også i vores rolle som terapeut.

ÅRSOPGAVE: Udviklingsteoretisk fagopgave med fokus på krop og nervesystem med intern censor

Overbygningen

På 3. og 4. studieår vil de studerende få prøve klientforløb. Ca. 2 forløb pr. studieår.
De studerende vil løbende på modulerne modtage gruppesupervision på deres klientforløb såvel som individuel online supervision.
Overbygningen: 3.+ 4. år

3. studieår – psykoterapi og den professionelle relation

Modul 1:
Den terapeutiske proces/ Faser i en terapisession og et terapiforløb
Formålet med dette modul er, at de studerende får redskaber til at kunne sætte de ydre rammer for deres terapisessioner, før de starter op på deres klientforløb. Jo tydeligere deres rammer er for dem selv – klienten, jo mere spillerum bliver der i selve terapien.

Modul 2:
Den KerneDynamiske Proces som interventionsproces
Formålet med dette modul er, at de studerende får forståelsen for dybden og effektiviteten af den KerneDynamiske Proces. Samtidig får de i dette modul de sidste brugbare metode vinkler på i forhold til at kunne brug den KerneDynamiske Proces i et målrettet terapeutisk arbejde.

Modul 3:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi som grundlag for at forstå den psykoterapeutiske proces.
Formålet med dette modul er, at sikre at de studerende forstår deres terapeutiske proces ud fra uddannelsens teoretiske fundament. Så dette er blot endnu en vinkel ind i forståelsen.

Modul 4:
Den terapeutiske relation i det terapeutiske rum
Formålet med dette modul er, at de studerende får forholdt sig til meget væsentlige og relevante udfordringer og dilemmaer omkring deres terapeutiske rolle.

Modul 5:
Overføring og modoverføring som fænomener og teoretiske begreber
Formålet med dette modul er, at stille skarpt på noget som er mellemmenneskeligt og som alle kender til uagtet hvad man arbejdsmæssigt beskæftiger sig med. Det er vigtigt som terapeut at være bevidst om, hvornår man udsættes for en modoverføring. Det er mindst lige så vigtigt at blive bevidst om, hvornår man udsætter andre for en modoverføring. De studerende skal opnå viden om hvordan de arbejder terapeutisk med disse tilstande.

Modul 6:
Krop og metode – det terapeutiske perspektiv (bindevæv, METAsundhed mm)
Formålet med dette modul er, at de studerende bliver inspireret til at turde fordybe sig både teoretisk og kropsligt i disse subtile tilstande i vores nervesystem. At de oplever det på egen krop og samtidig får mulighed for at kunne arbejde fra de lag sammen med andre.

Modul 7:
Oprettelse af terapeutisk praksis.
Formålet med dette modul er af meget praktisk karakter. Det er vigtigt, som potentiel kommende terapeut, dels af have et minimum af viden om hvordan man forholder sig økonomisk til det at arbejde som selvstændig terapeut, og dels at få konkret viden om, hvor man kan opsøge hjælpen, når man bliver i tvivl.

ÅRSOPGAVE: Udviklingsteoretisk fagopgave med fokus på krop og nervesystem med intern censor

4. studieår – udvikling af den indre terapeut

Modul 1:
Sorg, skam, frygt og vrede – væsentlige følelser i terapeutisk sammenhæng.
Formålet med dette modul er at se i sammenhæng med modulet om overføringer og modoverføringer, hvordan man arbejder terapeutisk med klientens sorg, skam, frygt og vrede – og samtidig bliver opmærksom på sig selv og egne følelser i dette arbejde, og hvordan man håndterer følelserne. Vi fokuserer også på hvad der sker, hvis man ikke får håndteret følelserne.

Modul 2:
Metakommunikation
Formålet med dette modul er for de studerende at blive opmærksomme på egne og andres kommunikative virkemidler, så den enkelte bliver bedre til kompetent og klar kommunikation – og når der skal kommunikeres svære og sårbare ting.

Modul 3:
Parforhold og Imagoterapi – deltagelse med partner eller nær relation (bror, søster, forælder, veninde).

Dette modul afholdes i sydspanien i en lille by ved navn Benahavis i nærheden af Marbella. Udgifter til transport, ophold og dagsmåltider er inkluderet i studieprisen for både studerende og den medfølgende partner eller nære relation. 

Modul 4:
Parforhold i en terapeutisk forståelse

Formålet med modul 3 og 4 er at den studerende bliver bevidst om de forskellige dynamikker som eksisterer i et parforhold. Det er relevant både ud fra en viden om at en terapeut skal have styr på sin egen selvagens, og også ud fra den vinkel at det er umuligt at have klienter i terapi uden at beskæftige sig med deres dyadiske mønstre. Emnet er også relevant såfremt der er studerende som ønsker at beskæftige sig med parterapi senere hen.
Mellem modul 4 og 5 skal de studerende skrive en selvbiografi om deres tidligere eller nuværende parforhold med afsæt i en teoretisk perspektivering

Modul 5:
• Fremlæggelse af opgave om med teoretisk/metodisk/praktisk fordybelse.

Formålet med dette modul er, at de studerende skal lære sig selv og hinandens indre tilstande bedre at kende ud fra en neuroaffektiv forståelse, med det afsæt at vi alle hele tiden indgår i forskellige former for dyader, og at vi ofte genspiller vores mønstre i disse dyader.

Modul 6:
Det udviklingspsykologiske i en epigenetisk forståelse
Formålet med dette modul er at bringe den epigenetiske forståelse ned på et praktisk plan og give de studerende konkrete værktøjer og anvisninger til at implementere det i deres teoretiske praksis.

Modul 7:
Opsamling/afrunding/afsked
Indholdet i dette modul vil være dynamisk. Der skal gives rum og plads for at det som opstår, vil kunne være til stede. Mennesker reagerer meget forskelligt på opbrud og alle følelser og reaktioner er velkomne.
Det vil være et modul som veksler mellem lærerstyrede aktiviteter, således at de sidste supervisioner bliver klaret. Således at de studerende alle føler sig klar til eksamenen og er sat ind i proceduren.
De studerende skal også vide hvordan dimissionen og en eventuel reeksamen vil foregå.
Det primære formål med dette modul er at få rundet ordentligt af og lade de gode gruppeprocesser få plads en sidste gang. Samtidig skal alle studerende tage fra vores undervisningslokaler på sidste moduldag med en ro omkring det som venter og med en viden om hvor de kan henvende sig, hvis der opstår tvivl om noget.

Selvbiografi
Opgaven skal fylde max. 5 normalsider (3000 tegn pr. side). Opgaven skal være en beskrivelse/erindring af den pågælde tidsperiode, med det fokus som den studerende finder relevant. Det teoretiske perspektivering skal fylde max. En halv side.
Indhold: opgaverne skal indeholde en indholdsfortegnelse og notehenvisninger i den teoretiske perspektivering.
Selvbiografien om parforhold skal fylde 10 normalsider (3000 tegn pr. side) og den teoretiske perspektivering skal være gennemgående i opgaven.
Indhold: Opgaverne skal indeholde en indholdsfortegnelse, en problemformulering, en litteraturliste og notehenvisninger.

Årsopgaver

På 1. -3. år kan man vælge at skrive individuelt eller i en gruppe på 2.
Individuel opgave: Ved en individuel opgave skrives 25 normal sider (3000 tegn pr. side) inklusiv 5 sider, hvori den studerende teoretisk perspektiverer direkte til egen historie.
Gruppeopgave: Ved en gruppeopgave på 2 personer, skrives 45 normal sider (3000 tegn pr. side). Det skal fremgå hvem der har haft ansvar for hvad i opgaven. inklusiv 5 sider pr. studerende, hvori der teoretisk perspektiveres direkte til den studerendes egen historie.
Indhold: Opgaverne skal indeholde en indholdsfortegnelse, en problemformulering, en litteraturliste og notehenvisninger. Litteraturliste og problemformulering skal godkendes af underviser før opgaveskrivning.

Afsluttende eksamensopgave/Speciale

Integrativ skriftlig eksamensopgave med afsæt i et valgt klientforløb. Vurderes ud fra 7-trinsskalaen af ekstern censor.
Mundtlig eksamensopgave med udgangspunkt i et klientforløb inkl. videoklip og kort skriftligt oplæg – vurderes ud fra 7-trinsskalaen af ekstern censor.
Opgaven skal fylde 35 normal sider (3000 tegn pr. side).
Indhold: Opgaven skal indeholde en indholdsfortegnelse, en problemformulering, en litteraturliste og notehenvisninger. Litteraturliste og problemformulering skal godkendes af underviser før opgaveskrivning.