Uddannelser >    KD-Psykoterapeut >

Optagelse

Alle ansøgere skal dokumentere, at de har en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper. Dokumentation vedlægges den skriftlige ansøgning. Her skal det fremgå hvilke relevante beståede uddannelser og kurser der er gennemført samt hvilke erhvervsrelevante jobs ansøgeren har haft.

Alle ansøgere skal igennem nedenstående optagelsesproces for at starte på uddannelsen til KD Psykoterapeut hos KD Praksis:

 1. Deltagelse i INFO-møde om uddannelse til KD Psykoterapeut (frivilligt). Her vil uddannelsen blive præsenteret af lederne af uddannelsen Malene og Karsten Schiøtz. Der vil være tid til at stille alle ønskede spørgsmål til indhold og proces.
 2. Indsend ansøgning via denne online formular
 3. Indkaldelse til et individuelt optagelsesinterview i Vordingborg eller evt. online videomøde. Der udsendes en uddannelsesaftale inden mødet. Ved optagelsesinterview gennemgås ansøgning og uddannelsesaftalen. Her sikres at ansøgere er bekendte med, at uddannelsen er såvel teoretisk som praksisorienteret og indebærer en personlig udviklingsproces. Desuden gøres ansøgere bekendt med:
   • at psykoterapeutuddannelsen indebærer, at studerende løbende over hele uddannelsen arbejder med sig selv og egen personlig udvikling.
   • at uddannelsen kræver motivation og foregår individuelt og i gruppesammenhæng og i samspil mellem uddannede, professionelle terapeuter samt med andre medstuderende.
   • at psykoterapeutuddannelsen er en efteruddannelse, der funderes på i forvejen solide erfaringer fra anden uddannelse og konkret arbejdserfaring fra en mellemmenneskelig sammenhæng.
   • at psykoterapeutuddannelserne overordnet repræsenterer forskellige psykologiske retninger.
   • indholdet af studiebeskrivelse og kursusplan som beskriver uddannelsens fundament og forventninger til de studerende, undervisere og ledelse.
 4. Ansøgere, som ud fra en samlet vurdering findes studieegnede, optages i det omfang der er plads på det ønskede hold. Optagelsen bekræftes gensidigt ved underskrivelse af uddannelsesaftalen.
 5. Optagede ansøgere modtager betalingsopkrævning i overensstemmelse med valgt betalingsordning og betaler minimum 1 måned før studieårets 1. modul afvikles.

 

Kriterier for optagelse

Der kan ansøges efter kvote 1, 2 og 3. For de ansøgere der søger på kvote 2 og 3, kan der være mulighed for dispensation, hvis ansøger har relevant erhvervserfaring mm.

For alle ansøgere gælder:

 • at det forudsættes at man er fyldt 25 år ved uddannelsens begyndelse
 • at ansøgere fra udlandet kan søge efter samme kriterier og med den viden at al undervisning foregår på dansk.

Kvote 1 ansøgere til psykoterapeutuddannelsen skal have en relevant uddannelses- og erhvervsbaggrund, der svarer til en professions bachelor eller en videregående akademisk uddannelse. Uddannelsen skal være af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som f.eks. lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo – eller fysioterapeut, pædagog, læge eller psykolog. Ansøgere skal efterfølgende have erhvervserfaring inden for denne profession i mindst 3 år eller anden relevant erhvervserfaring i mindst 3 år.

 

Dispensation

Kvote 2 er for ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau, der ikke er af psykologisk -, pædagogisk – eller sundhedsfaglig karakter. Derudover skal ansøgere have minimum 3 års relevant erhvervserfaring.

Kvote 3 er for ansøgere tilhørende andre faggrupper. Disse ansøgeres uddannelse skal være suppleret med etårigt kursus i psykologi/psykologiske teorier bestående af et forløb med afsluttet eksamen. Eller indholdsmæssigt svare til et etårigt kursus.

Kurset skal være fortløbende og indeholde undervisning i og gennemgang af mindst tre, helst flere, grundteorier inden for psykologien. Det kan for eksempel tages fra universiteter, Master i psykologi fra udbydere i erhvervssektoren, En pædagogisk diplomuddannelse i psykologi fra en Professionshøjskole, HF i psykologi på B-niveau og lign.

På hvert hold kan der optages max 10 % studerende på kvote 3, svarende til én kvote 3 deltager pr. hold.

Det kan ikke garanteres at en kvote 3 ansøger kan optages i Dansk Psykoterapeut Forening efter gennemført studie. Dette vil bero på en individuel vurdering foretaget af Dansk Psykoterapeut Forening. KD Praksis har ingen indflydelse på eller ansvar for denne vurdering.

Derudover skal ansøgere have minimum 3 års relevant erhvervserfaring.

Hvis du mangler psykologi-kursus på kvote 3
KD Praksis udbyder kurset KD Prep, der netop er designet til at leve op til kravene om viden i grundteorier inden for psykologien. KD Prep er et individuelt online kursus med løbende online dialog ml. kursist og udbyder samt opgaveløsning og afsluttende skriftlig eksamen med bestået/ej bestået. KD Prep anvender relevant litteratur i omfanget 400-500 sider svarende til HF i psykologi på B-niveau. Uddybende beskrivelse af KD Prep kan ses her.

Relevant erhvervserfaring
Ansøger skal have arbejdet med andre mennesker i mindst tre år indenfor f.eks. undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, plejefamilie, konsulentvirksomhed, selvstændig virksomhed eller lignende.
I tilfælde af manglende relevant erhvervserfaring, kan inddrages anden relevant erfaring fra f.eks. Udenlandsophold, frivilligt socialt arbejde, højskoleophold, NGO frivilligt arbejde mm.
Ansøgere optages på uddannelsen efter en konkret vurdering, der gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivation, og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.

Merit
Merit kan gives for 1. og/eller 2. år på grunduddannelsen, når der foreligger dokumentation, der viser hele afsluttede studieår fra anden evalueret psykoterapeutuddannelse. Det kræver at den Psykoterapeutuddannelse som den studerende kommer fra, matcher KD Praksis´ psykoterapeutuddannelses teoretiske grundlag og holistiske tilgang. optagelse vil altid bero på en individuel vurdering i hver enkelt sag.

Herunder også dokumentation for gennemført egenterapi samt givet og modtaget supervision.

Da uddannelse til KerneDynamisk psykoterapeut er baseret på et koncept med specifikke teorier og metoder i et 4-årigt sammenhængende forløb, er det ikke muligt at søge merit på uddannelsens overbygning (3. eller 4. år).

Merit kan kun gives for tidligere gennemført og relevant uddannelse, der er max. 5 år gammel.

Merit-ansøger skal ifølge de tværministerielle kvalitetskriterier færdiggøre den samlede psykoterapeutuddannelse indenfor den normerede tidsramme på maksimalt 6 år.
Der gives ikke merit til studerende fra psykoterapeutiske uddannelser, som ikke er evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier eller tilsvarende for ansøgere fra udenlandske uddannelsessteder.

Du kan høre om orlov, fravær og ophør af uddannelse  og meget mere på infomøde

Tilmeld dig INFOMØDE